ЗА БЕХ

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД е новосъздадено дружество като комбиниран оператор с предмет на дейност съхранение, транзитен пренос и пренос на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземно газово хранилище, разработване на програми и дейности за съответствие на газопреносната дейност с изискванията на Европейския съюз, разработване на ценова политика за присъединяване, пренос и съхранение на природен газ, съгласно действащото законодателство, администриране на сделките с природен газ и организиране балансирането на пазара на природен газ, инженерингова, инвестиционна и сервизна дейност, внос на стоки, машини и съоръжения, свързани с дейността на дружеството, оперативното управление на газотранспортната система. ' fffzdfzdf

В резултат на извършеното преобразуване “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД придобива всички права и поема всички задължения, свързани с издадените от ДКЕВР лицензии за пренос, транзитен пренос и съхранение на природен газ. Съгласно планът за преобразуване и регистрацията на отделените дружества, по сключените договори от “Булгаргаз” ЕАД за доставка на стоки, услуги и строителни дейности (с изключение доставката на природен газ), правата и задълженията по тях се прехвърлят на “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД.